Categorieën

Download algemene voorwaarden

Voorwaarden

Deze online webwinkel is een activiteit van Versteeg Ruitersport.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden Versteeg Ruitersport:

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

     1. Op alle aanbiedingen, orders/bestellingen en overeenkomsten van Versteeg Ruitersport zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene verkoopvoorwaarden ( hierna: voorwaarden ) van toepassing.

     2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

     3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling/order houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Overeenkomsten/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Versteeg Ruitersport zijn vrijblijven en Versteeg Ruitersport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Versteeg Ruitersport. Versteeg Ruitersport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de leveringen te verbinden tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vesteeg Ruitersport dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen kunnen niet geretourneerd worden of geruild.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW. Alle vermelde prijzen zijn exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor levering van de order. De order wordt zo spoedig mogelijk verzonden nadat de betaling bij Versteeg Ruitersport binnen is. De order wordt verzonden via TNT.

3.3 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving. U dient binnen 14 dagen na bestelling te betalen, u kunt het bedrag over maken  naar 65.03.84.148.Versteeg VOF te Tiel o.v.v. uw naam en/of bestelnummer. Aan bestellingen tot een totaalbedrag van meer dan 75 Euro worden geen verzend- en afhandelingskosten berekend. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Versteeg Ruitersport.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Versteeg Ruitersport.

 

Artikel 4. Leveringen

4.1 De door Versteeg Ruitersport opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2  De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1  U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorde. Indien dit niet het geval is, dient u Versteeg Ruitersport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Versteeg Ruitersport de keuze de desbetreffende producten tegen retour neming daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren min gemaakte verzendkosten. Wanneer de gehele bestelling geretourneerd wordt, wordt de totale waarde van de bestelling min gemaakte verzendkosten door Versteeg Ruitersport gerestitueerd.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Versteeg Ruitersport te retourneren. Aanbiedingen kunnen echter niet  geretourneerd worden.  Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en het product ongebruikt is en ingeval van een boek of multimediaproducten de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor u rekening komen. Retour zendingen worden niet geaccepteerd bij te weinig porto.

5.4 Meldt retouren altijd vooraf via info@versteegruitersport.nl. Melden van retouren moet binnen 7 werkdagen na factuurdatum. De klant krijgt het factuurbedrag van de retouren terug min gemaakte verzendkosten door Versteeg Ruitersport.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Een tekortkoming van Versteeg Ruitersport zal niet worden aangerekend indien Versteeg Ruitersport in een toestand van overmacht verkeert.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan, een tekortkoming die Versteeg Ruitersport niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan de schuld van Versteeg Ruitersport, noch krachtens de wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Versteeg Ruitersport door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldig van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

a. Bedrijf stoornis of bedrijf onderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. Vertraagde of late toelevering door een of meerdere leveranciers van Versteeg Ruitersport;

c. Transport moeilijkheden, verzend moeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Versteeg Ruitersport toe of van Versteeg Ruitersport naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

d. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage,overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

 

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan Versteeg Ruitersport schriftelijke opgave doet van een adres, is Versteeg Ruitersport gerechtigd aan het adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Versteeg Ruitersport schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Wanneer door Versteeg Ruitersport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nalevering van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Versteeg Ruitersport deze Voorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 9

De webwinkel van Versteeg Ruitersport is een nevenactiviteit van Versteeg Ruitersport winkel. Aan prijsverschillen kunnen geen rechten aan ontleend worden! Is men op de hoogte van dit prijsverschil, dan kan men in de winkel het artikel voor de prijs van de webwinkel kopen, echter dan vervalt wel het recht van stempels op de vaste klantenkaart. 

Voorwaarden

Deze online webwinkel is een activiteit van Versteeg Ruitersport.